პროექტის სათაური 4

ტექსტი ჩვენ შესახებ

 

პდფ ფაილი

მისია

ჩვენი მიზანია ქართული ეკონომიკის, კერძოდ ტურიზმის, მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, მომიჯნავე დარგების ფუნდამენტური საკითხების საფუძვლიანი შესწავლა, ამ დარგებთან კავშირში მყოფი სახემწიფო ინსტიტუციების და ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა.

ჩვენი გუნდი